Bardzo poważnie traktujemy Twoje dane osobowe. Chcemy, abyś czuć się bezpiecznie podczas wizyty w naszej witrynie.

Ważne: Jesteście również odpowiedzialni za zachowanie bezpiecznej sieci!

Polityka prywatności

Jesteśmy bardzo zadowoleni z twojego zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Thomasem Heinrichem Musiolik. Korzystanie ze stron internetowych Thomasa Heinricha Musiolika jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce korzystać z naszych usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zwykle poszukujemy zgody osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, jest zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, mającymi zastosowanie do Thomasa Heinricha Musiolika. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszej polityki prywatności.

Thomas Heinrich Musiolik, as Controller, wdrożył liczne techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić jak najbardziej kompletną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą mieć na ogół luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda zainteresowana osoba może przesłać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych Thomasa Heinricha Musiolika opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny przy przyjęciu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

a) dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) zainteresowana osoba
Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) przetwarzanie
Przetwarzanie każdej operacji wykonywanej z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takiego numeru procesowej związanej z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, gromadzenie, organizacja, układ, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie transmisyjną, rozpowszechniania lub w inny sposób, równowaga lub skrótu ograniczenia, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

e) profilowanie
Profilowanie jest każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co jest, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności odnoszących się do aspektów pracy, statusu ekonomicznego, zdrowia, osobiste Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja
Pseudonymization jest przetwarzanie danych osobowych w sposób, w którym dane osobowe mogą być już przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

(g) kontroler lub kontroler
Odpowiedzialny jest kontroler danych lub osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Są cele i sposoby przetwarzania danych określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria są mianowani, zgodnie z prawem Unii lub prawa państw członkowskich mogą być świadczone puszkę.

h) procesor
Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) odbiornik
Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją, agencją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretną misją, nie są uważane za beneficjentów.

j) strony trzecie
Trzeci jest osobą fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, kontroler, procesor i osoby, które są uprawnione pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda
Zgoda jest dobrowolna dla dowolnego konkretnego przypadku i jednoznacznie dostarczona przez podmiot danych informowany sposób wyrażania woli w formie oświadczenia lub innej rozpoznawalnej pozytywnej czynności przez które rozumie się osobę, że zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jest.

2. Nazwa i adres kontrolera

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inne przepisy dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy o charakterze ochrony danych to:

Thomas Heinrich Musiolik
Landshuter Strasse 2
10779 Berlin
Niemcy
Tel .: 017684504203
E-mail: info@musiolik.de
Witryna: https://musolik.de/pl

3. Pliki cookie

Strony internetowe Thomasa Heinricha Musiolika używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Thomas Heinrich Musiolik może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Thomasa Heinricha Musiolika przechwytuje serię ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona jest dostępna dla osoby dotkniętej chorobą lub zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. mogą być wykryte (1) Przeglądarka stosowane rodzaje i wersji, (2) System operacyjny dostępu do systemu (3) strona, z której układ Dostęp do naszego przechodzeniu (tzw wywołującą) (4), podpotoków miejsca, które w (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Thomas Heinrich Musiolik nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacja ta jest raczej wymaga (1) dostarczenia zawartości naszej strony internetowej prawidłowo, (2) w celu poprawy zawartości naszej strony internetowej i reklamy nimi w celu zapewnienia (3) dalsze funkcjonowanie naszych systemów informatycznych oraz technologii na naszej stronie internetowej, jak również ( 4) zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są statystycznie i dalej oceniane przez Thomasa Heinricha Musiolika w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w celu ostatecznego zapewnienia najlepszego możliwego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dotyczy problem.

5. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Strona Thomas Heinrich Musiolik zawiera pod ujawnień prawa, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny do naszej firmy, jak i bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje także ogólny adres tzw poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli dotknięta osoba skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez osobę indywidualną kontrolerowi, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim.

6. Komentarze na blogu na stronie internetowej

Thomas Heinrich Musiolik zapewnia użytkownikom na blogu, że osoba odpowiedzialna jest na miejscu w celu przetworzenia, Możliwość pozostawienia pojedynczych komentarzy dla poszczególnych blogach. Blog nazywany jest prowadzony na stronie internetowej, publicznie dostępne zwykle portal, w którym jedna lub więcej osób, bloger lub blogerów internetowych pisać artykuły lub może napisać myśli w tak zwanych blogach. Posty na blogu zazwyczaj mogą być komentowane przez osoby trzecie.

Pozostawia się ofiarą komentarz w blogu opublikowane na tej stronie, oprócz lewo przez osobę zainteresowaną uwag i informacji w momencie wejścia komentarz jak również wybrany przez zainteresowanego użytkownika (pseudonim) zapisywane i publikowane. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych. Ta pamięć o adresie IP Ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy osoba narusza praw osób trzecich przez dostarczonego komentarzu lub delegowania nielegalnych treści. Przechowywanie takich danych osobowych leży zatem w interesie kontrolera, aby mógł on zostać unieważniony w przypadku naruszenia. Nie ujawnia się tych danych osobowych stronom trzecim, chyba że takie ujawnienie nie jest wymagane przez prawo lub obronę prawną administratora danych.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

8. Prawa osoby zainteresowanej

a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba ma prawo udzielonego przez Europejski dyrektyw i rozporządzeń dawcy prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenie, czy są one przetwarzane dane osobowe dotyczące. Jeśli osoba dotknięta chorobą chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się z pracownikiem kontrolera w dowolnym momencie.

b) Prawo do informacji
Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców, aby uzyskać w dowolnym momencie z nieodpłatnego administratorów danych informacji przechowywanych osobistych danych osobowych oraz kopię tej informacji. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazał osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:

cele przetwarzania
kategorie przetwarzanych danych osobowych
odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub które mają dopiero zostać ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RBP, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych
Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

Jeżeli osoba zainteresowana pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetworzone, co do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której prowadzono przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie ogólnego PKB lub art. 9 ust. 2 lit. a) RBP, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
  • Dana osoba, zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GMO obiektu do przetworzenia, a nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetworzenia przed lub osoba, działając zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GMO sprzeciw wobec Przetwarzanie.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeżeli którykolwiek z powyższych powodów stosuje i poszkodowany chce usunięcia danych osobowych przechowywanych w przyczynie Thomas Heinrich Musiolik, to może być to dowolny czas rozmowy do pracownika administratora danych. Pracownik Thomasa Heinricha Musiolika ustali, że prośba o usunięcie zostanie natychmiast spełniona.

Dane osobowe Thomas Heinrich Musiolik dokonano ust publicznego i 17. 1 DS-GMO nasza firma jako odpowiedzialny zgodnie z art. zobowiązani do usunięcia danych osobowych, Thomas Heinrich Musiolik prawda biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia odpowiednich środków ustawić inny dla administratorów danych, które przetwarzają dane osobowe opublikowaną o tym techniczny poinformował, że dana od nich inna dla administratora danych skasowanie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji z tych osób dane osobowe, chyba że przetwarzanie jest wymagane. Pracownik Thomas Heinrich Musiolik zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców żądać ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną, jeśli którykolwiek z następujących okoliczności:

Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej są ważniejsze niż interesy osoby zainteresowanej.
Jeżeli któryś z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba zainteresowana pragnie poprosić o ograniczenie danych osobowych przechowywanych przez Thomasa Heinricha Musiolika, może on w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem kontrolera. Pracownik Thomasa Heinricha Musiolika zainicjuje ograniczenie przetwarzania.

f) Przenoszalność danych
Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń, które dostają dawców danych osobowych, które zostały dostarczone przez osobę zainteresowaną opłatę, w sposób uporządkowany, spójny i czytelny maszynowo formacie. Posiada również do przedstawienia tych danych do innego ładunku bez ograniczeń przez osoby odpowiedzialne, których dane osobowe zostały przekazane prawo, pod warunkiem, że przetwarzanie w sprawie wyrażenia zgody zgodnie z art. ust. 6 1 punkt DS-GMO lub Art. 9 ust 2 lit. a) GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RBP i przetwarzania za pomocą zautomatyzowanych procesów, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonaniu władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto osoba, której dane 1 DS-GMO ma w wykonywaniu ich prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. Aby uzyskać że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio z opłaty na inną firmę, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli prawa, nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem Thomasa Heinricha Musiolika.

g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo udzielonego przez Europejski dyrektyw i rozporządzeń dawcy względów wynikających z ich szczególnej sytuacji w każdej chwili do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera E lub f DS-GVO zgłasza sprzeciw. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Thomas Heinrich Musiolik nie przetwarzać dane osobowe w przypadku sprzeczności, chyba możemy udowodnić ważnych i uzasadnionych podstaw do przetworzenia, przeważają interesy, prawa i wolności podmiotu danych lub przetwarzanie jest do ustalenia, wykonania lub Obrona roszczeń prawnych.

Przetwarza dane osobowe Thomas Heinrich Musiolik działać direct mail, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią pocztą. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu Thomasa Heinricha Musiolika w celach marketingu bezpośredniego, Thomas Heinrich Musiolik nie będzie przetwarzał danych osobowych w tych celach.

Ponadto, jedna osoba ma prawo, ze względów wynikających z ich szczególnych sytuacjach, przed którymi zainteresowane przetwarzanie do naukowa podczas celów badań historycznych danych osobowych, lub do celów statystycznych, zgodnie z Art. 89 ust Thomas Heinrich Musiolik lub. DS GMO sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, podmiot danych może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem Thomasa Heinricha Musiolika lub innego pracownika. Podmiot danych jest również wolny, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, w celu skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Automatyczne decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców, nie jeden wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z profilowaniem – być przedmiotem opartej decyzja, która rozwija się na skutek prawny lub znacząco wpływa na niego w podobny sposób, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest dla zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a osobą odpowiedzialną jest wymagane, lub (2), jest uprawniony na podstawie przepisów Unii lub państw członkowskich, który jest przedmiotem pobieramy i tych przepisów odpowiednich środków zawarte w celu ochrony praw i swobód i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) dla zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a osobą odpowiedzialną jest wymagane lub (2), że odbywa się to za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej, Thomas Heinrich Musiolik podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności, a także w celu ochrony uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji człowieka ze strony osób odpowiedzialnych, aby oświadczenie o własnej pozycji i do odwołania się od decyzji należy.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce złożyć automatyczne prawa do podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych
Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

9. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z funkcji programu afiliacyjnego Amazon

Kontroler, jako uczestnik Programu Partnerskiego Amazon, ma zintegrowane komponenty Amazon na tej stronie. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon, aby pomóc reklamodawcom w reklamowaniu się na różnych stronach internetowych Amazon Group, w tym Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.com, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it i Amazon.es. BuyVIP.com za zapłatą prowizji za mediację. Kontroler może generować przychody z reklam za pomocą komponentów Amazon.

Spółka operująca tymi komponentami Amazon to Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg, Luksemburg.

Amazon ustawia plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Każde indywidualne połączenie jednej z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwane przez kontroler i na którym został zintegrowany komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Amazon, dane dla Cele reklamy internetowej i wystawianie prowizji Amazonowi. W ramach tego technicznego procesu Amazon będzie wiedział o osobach identyfikujących dane, które Amazon wykorzystuje do śledzenia pochodzenia zamówień otrzymanych przez Amazon, a następnie umożliwia rozliczenie prowizji. Amazon rozumie między innymi, że osoba kliknęła link partnerski na naszej stronie internetowej.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Amazonowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Amazon mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Amazon można znaleźć na stronie https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

10. Polityka prywatności w zakresie korzystania i korzystania z Google AdSense

Kontroler zintegrował Google AdSense w tej witrynie. Google AdSense to usługa online, która zapewnia pośrednictwo reklamowe firm zewnętrznych. Google AdSense jest oparty na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich zgodnie z treścią danej strony internetowej strony trzeciej. Google AdSense zezwala na kierowanie według zainteresowań użytkownika Internetu, które jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firma obsługująca składnik Google AdSense to Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest umieszczenie reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Korzystając z tego pliku cookie, Alphabet Inc. zapewnia analizę korzystania z naszej strony internetowej. Każda wizyta na jednej ze stron tej witryny obsługiwanej przez kontroler i włączenie komponentu Google AdSense automatycznie uruchamia przeglądarkę internetową w systemie informatycznym danej osoby za pośrednictwem odpowiedniego składnika Google AdSense Przekazywanie danych firmie Alphabet Inc. w celach związanych z reklamą internetową i rozliczaniem prowizji. W ramach tego procesu technicznego Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która jest wykorzystywana przez Alphabet Inc., między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a co za tym idzie do ułatwienia rozliczenia prowizji.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Alphabet Inc. ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje tak zwane piksele liczące. Piksel zliczający to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych w celu włączenia rejestrowania plików dziennika i analizy plików dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. W oparciu o liczbę osadzonych pikseli, Alphabet Inc. może wykryć, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę dotkniętą i która łączy klikniętą osobę. Zliczanie pikseli służy między innymi do oceny przepływu odwiedzających stronę.

Google AdSense przekaże dane osobowe i informacje, w tym adres IP wymagany do zebrania i wystawienia reklamowanej reklamy, firmie Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Google AdSense zostanie wyjaśnione na stronie https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

11. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. DS-GMO służy naszą firmę jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w którym staramy zgodę na przetwarzanie konkretnego przeznaczenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych do realizacji umowy, kontrahent jest osoba zobowiązana, jak to jest w przypadku operacji, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub rozważanych przetwarzania, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b DS-GMO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Nasza firma jest przedmiotem obowiązku prawnego, w którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, takie jak do wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I świecić c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na Art. 6 I lit. d oparte są na DS-GMO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na Art. 6 I lit. f Bazują na DS-GMO. Na tej prawnych operacji przetwarzania danych bazowych w oparciu, które nie są objęte żadnym z powyższych podstawach prawnych, gdy przetwarzanie w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej jest wymagane, chyba że przeważają interesy dla praw i wolności podmiotu danych podstawowych. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. On stopniu uznać, że interes prawny może być uznane za istniejące, jeżeli dana osoba jest klientem wsadu (motyw 47 zdanie 2 DS-GMO).

12. Analiza liczby odwiedzających

Do analizy liczby turystów za pomocą naszej strony internetowej Statify. przetwarzane w bezpośrednim porównaniu z usług statystycznych, takich jak Google Analytics, WordPress.com statystyki jetpack i Piwik i sklepach Statify wszelkie dane osobowe, takie jak adresy IP – jeden Statify połączeń, bez gości. Ponadto w tabeli bazy danych (ID, data, pochodzenie, przeznaczenie) są automatycznie usuwane co 7 dni. Zatem liczenie odwiedzających jest absolutnie prywatności zgodny bo nie dane osobowe są przechowywane.

13. Kwalifikowane udziały w przetwarzaniu, które są realizowane przez kontrolera lub osobę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6? f DS-GMO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

14. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

15. Przepisy prawne lub umowne dotyczące dostarczania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniliśmy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba dotknięta skutkami przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie mogła zostać zamknięta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę zainteresowaną dana osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasi pracownicy czyści dotkniętych indywidualnych przypadków również od tego, czy świadczenie danych osobowych wymaganych przez prawo lub umowy lub wymagana jest umową, jeżeli istnieje obowiązek przekazywania danych osobowych oraz jakie konsekwencje będzie zaniechanie podania informacji osobistych.

16. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Tutaj znajdziesz dane kontaktowe i nadruk.

Copyright © 2018 Thomas Heinrich Musiolik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

GermanPolandUSA